Phu An Packaging Factory / Phu An Packaging factory

Investor / Main Contractor:

Owner/ Main contractor:

Công ty CP Giấy và Bao bì Phú An

Phu An Paper and Packaging Joint Stock Company

Địa điểm/ Locaition: Phong Khe IZ, Bac Ninh
Quy mô/ Scale: 8.600 m2
Thời gian/ Time: 2016
Giá trị HĐ/ Contract: 6.542.000.000 VNĐ
Ghi chú/ Note:

 

 

en_USEnglish